Football/Soccer Session (Moderate): 16.04.07 UKS SMS (Start Time: 2016-04-07 12:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Deceleration. Wytracanie prędkości.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Deceleration. Wytracanie prędkości.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Deceleration. Wytracanie prędkości.

Deceleration. Wytracanie prędkości. (20 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) in 2's and 3's

b) deceleration. Wytracanie prędkości

Almost as improtant as acceleration is deceleration, because being able to stop and change direction is an essential part of football. Stopping is also when most injuries occur.

Prawie tak ważnym elementem jak przyśpieszenie jest wytracanie prekości, ponieważ zatrzymywanie się i nagła zmiana kierunku to niezbędne czynności w piłce nożnej. Podczas zatrzymywania się dochodzi do większości kontuzji.

- Player stops at each cone w feet and ankles parallel with knees and hips bent and freezes for two seconds. Zawodnik zatrzymuje się na każdym pachołku na 2s ze stopami i kostkami równolegle do siebie i kolana i biodra lekko ugięte.

- Stop at each cone in a staggered position with L foot forward and R foot back and vice versa. Zatrzymuje się przy każdym pachołku z jedną nogą z przodu, a drugą z tyłu.

- Header at each cone, land, pause then run. Główka na każdym pachołku, lądowanie, przetrzymanie i start.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and receiving three teams var.2. Podania i przyjęcia w trzech Zespołach wariant 2.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and receiving three teams var.2. Podania i przyjęcia w trzech Zespołach wariant 2.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and receiving three teams var.2. Podania i przyjęcia w trzech Zespołach wariant 2.

Passing and receiving three teams var.2. Podania i przyjęcia w trzech Zespołach wariant 2. (10 mins)

c) Passing and receiving three teams var.2. Podania i przyjęcia w trzech Zespołach wariant 2.

25m square with three teams. There is one team on the outside everyone with a ball each. In the middle Players pair off with a Player with another colour. B follows R, who plays a one touch pass back to Y. They both turn and R now follows B. Change after 2mins. Kwadrat o bokach 25m z trzema Zespołami. Jeden z nich na zewnątrz i każdy Zawodnik z piłką. W środku Zawodnicy z przeciwnych Drużyn dobierają się parami. N śledzi C, który odgrywa bez przyjęcia do Ż. Odwracają się i teraz prowadzi N. Zmiana po 2min.

Variations. Inne warianty:

Y throws the ball. Ż rzuca piłkę

- volley. Wolej,

- head. Uderzenia głową,

- chest and volley. Klatka i wolej,

- half-volley. Pół wolej,

- control on thigh. Przyjęcie udem.

R is the attacker and plays as many one-twos as possible with Y, which B tries to prevent. Work 30s and then R go to outside. C jest napastnikiem i ma za zadanie zagrać jak najwięcej podań bez przyjęcia z Ż. N jest czynnym obrońcą. Ćwiczymy 30s i potem C idzie na zewnątrz.

2. Three cone drill. Trzy pachołki (10')

2x4x F/B/F/S


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wingers and Full Backs in different lanes 9v9. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 9v9.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wingers and Full Backs in different lanes 9v9. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 9v9.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wingers and Full Backs in different lanes 9v9. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 9v9.

Wingers and Full Backs in different lanes 9v9. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 9v9. (30 mins)

3. Wingers and Full Backs in different lanes 9v9. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 9v9 (30')

Two 10y zones each sides. Attacking team has to occupy every zone in the 1st phase. Once the ball reaches the end zone Players play where they want to. Dwa 10 jardowe strefy po obu bokach. Drużyna w posiadaniu piłki musi zajmować każdą strefę w pierwszej fazie rozegrania. W momencie wprowadzenia piłki do końcowej strefie gramy dowolnie.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button