Football/Soccer Session (Moderate): 19.08.23 U15 (Start Time: 2019-08-23 10:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up 3. Rozgrzewka nr 3.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up 3. Rozgrzewka nr 3.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up 3. Rozgrzewka nr 3. Create Video:

Warm up 3. Rozgrzewka nr 3. (30 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (30')

a) Around a square. Po kwadracie (4')

Dynamic Flexibility exercises down sides 1 and 3; jog through 2 and 4. The 1st player drops back after each lap. Ćwiczenia dynamicznej elastyczności na bokach 1 i 3; trucht na bokoach 2 i 4. Prowadzi pierwszy Zawodnik. Po każdym okrążeniu idzie na koniec kolejki.

b) Run-Shuffle-Run-Turn. Bieg-Dostawny-Bieg-Zwrot (3')

5x50m (50, 60, 75, 80, 90%)

Shuffle, feet must be kept at an equal distance between each shuffle and make sure they don't come together or cross. Dostawny, stopy powinny być w takiej samej odległości od sieb e podczas kroku dostawnego. Nie mogą się złączyć lub nałożyć.

c) Activation and mobility. Aktywacja i mobilizacja (5')

d) Receive, pass and sprint. Przyjęcie, podanie i sprint (5')

In a 30x20m grid with any number of cones the Players move around the grid and randomly pass the ball to each other. There should be a minimum of three balls per 12 Players. After passing the ball, the Player sprints to any cone and does a two footed jump side to side, then returns to the grid. All the variations from the first exercise can be used. W polu 30x20m z dowolną ilością pachołków Zawodnicy dowolnie poruszają się i nie ma przypisanych par. Powinno być, co najmniej trzy piłki na 12 Zawodników. Po podaniu Zawodnik biegnie sprintem do pachołka i wykonuje dwa skoki bokiem i wraca do środka. Inne warianty z pierwszego ćwiczenia można tu zastosować.

Variations. Inne warianty:

- jump forwards and backward. Skoki obunóż przodem I tyłem,

- hop. Skok na jednej nodze,

- sit at cone. Siad przy pachołku,

- press up. Pompka,

- touch cone and sprint back. Dotknięcie pachołka i sprint z powrotem,

- take three steps backwards, turn and sprint back. Trzy kroki do tyłu, nawrót i sprint,

- jockey three steps. Tyłem na skok trzy kroki,

- decelerate at the cone, stop for 2s and sprint back. Zatrzymanie się przy pachołku na 2s, nawrót i powrót,

- jump 180 in the air, turn and sprint. Wyskok 180 w powietrzu i powrót,

- jump to head, turn and sprint. Skok do głowy, nawrót i sprint,

- run around the cone backwards. Obieganie pachołka tyłem,

- run around the cone forwards. Obieganie pachołka przodem.

e) Agility. Zwinność 10'

- Dot V. Kropki V 6x

- Line scissors. Nozyce w miejscu 6x

- Red/green 40y. Czerwony/Zielony 40y 2x


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2. Dziadek 4v2.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2. Dziadek 4v2.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2. Dziadek 4v2. Create Video:

Rondo 4v2. Dziadek 4v2. (10 mins)

2. Rondo 4v2. Dziadek 4v2 (10')

Rondos are a positional based with an overload of Players. We aren't encouraging just to keep possession. We want to educate Players on positions to take up in order to penetrate the opposition and advance up the pitch. We need to understand when to penetrate and when to keep possession. With 2 Defenders we try and educate Players to recognise the positions which create the best passing lines.

Dziadki uczą nas, w jaki sposób wykorzystać przewagę w ataku. Nie namawiamy do bez sensowneho utzymywania się przy piłce bez celu. Kształcimy Zawodników, żeby poznali, jak ustawić się, żeby spenetrować Przeciwników i zdobywać pole. Musimy zrozumieć, kiedy utrzymujemy się przy piłce, a kiedy penetrujemy. W dziadkach z 2 Obrońcami uczymy Zawodników rozpoznawać, jakie pozycje na boisku znaleźć, żeby stowrzyć linie do podania.

1- Doesn't penetrate as it is played in front of the Defenders. This pass if made, when it should be will unbalance the Defenders changing the angle creating gaps and opportunities to penetrate. In Spain it;s called "La Pausa" which means "The Pause" where Players wait for the right moment to penetrate.

Podanie to nie penetruje, ponieważ podanie następuje przed Obrońcami. Jeśli podanie wykonujemy we właściwym momencie i tempie może wytrącić z równowagi i stwarza luki i możliwości, żeby spenetrować linię. W Hiszpanii nazywamy takie podanie "La Pausa", czyli po prostu "Pauza", gdzie Zawodnicy czekają na właściwy moment do penetracji.

2- Around the Defence, but w/o penetrating. This moves the ball up the field and attemps to secure possession in the advanced areas to then look for opportunities and moments to penetrate.

Wokół Obrony, ale bez penetracji. Z piłką zdobywamy pole i wyżej szukamy możliwości i momenty do penetracji.

3- The penetrative pass. We learn when to pass so the timing and how Players should support the ball and take up positions to receive from their teammates.

Podanie penetrujące. Uczymy się, kiedy wykonać takie podanie, więc timing, jak również, w jaki sposób Zawodnicy powinni wesprzeć Zawodnika z piłką ustawiając się, tak żeby otrzymać piłkę.

* So this week we will try and develop an understanding on when to pass and how to move and recieve in appropriate areas.

Więc w tym tygodniu próbujemy rozwijać wiedzę na temat, kiedy podać piłkę i jak się ustawić, żeby we właściwym miejscu przyjąć piłkę.

- 4v3

30x25m

* Can always play back to the GK. Zawsze można przez Br zagrać.

* Get past end line with the ball. Przeprowadzić piłkę przez linię końcową.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back 6v4/5/6. Wyprowadzenie piłki 6v4/5/6.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back 6v4/5/6. Wyprowadzenie piłki 6v4/5/6.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back 6v4/5/6. Wyprowadzenie piłki 6v4/5/6. Create Video:

Playing out from the back 6v4/5/6. Wyprowadzenie piłki 6v4/5/6. (30 mins)

3. Playing out from the back 6v5. Wyprowadzenie piłki 6v5 (15')

Quick passes. Szybkie podania.

4. 6v5 to full game. 6v5 do dużej gry (15')

As above, but when get past halfway line attack big goal. Tj. wyżej, ale po przekroczeniu połowy, atakujemy dużą bramkę.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Big Field 6v3+3. Big Field 6v3+3. Zwiększamy boisko 6v3+3.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Big Field 6v3+3. Big Field 6v3+3. Zwiększamy boisko 6v3+3.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Big Field 6v3+3. Big Field 6v3+3. Zwiększamy boisko 6v3+3. Create Video:

Big Field 6v3+3. Big Field 6v3+3. Zwiększamy boisko 6v3+3. (15 mins)

5. Big Field 6v3+3. Zwiększamy boisko 6v3+3 (15')

40x25m

2x6'+1'

1 point for the Reds after 8 passes or pass from middle into SC.1 punkt po 8 podaniach lub podanie ze środka do N.

1 point for the Blues after winning the ball and playing into their own Players in the other half.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Big field 7v7. Duże boisko 7v7

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Big field 7v7. Duże boisko 7v7
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Big field 7v7. Duże boisko 7v7 Create Video:

Big field 7v7. Duże boisko 7v7 (15 mins)

6. Big field 7v7. Duże boisko 7v7 (15')

2x8'+2'

The team in possession always has to have a Player in the outside lanes and in the 5y zone. AM should be in opponents half when their team is in possession. Drużyna w posiadaniu piłki zawsze musi mieć Zawodnika w bocznych strefach i w 5y strefie. OP muszą być na połowie Przeciwnika, kiedy Ich Drużyna jest w posiadaniu piłki.


Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button