Football/Soccer Session (Moderate): 19.07.26 (Start Time: 2019-07-26 17:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2. Dziadek 4v2.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2. Dziadek 4v2.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2. Dziadek 4v2. Create Video:

Rondo 4v2. Dziadek 4v2. (30 mins)

1. MARC 11+ (20')

2. PF (10')

a) Dot DJ 6x

b) 2F/3B and 2B/3F 2x each.

c) 2F/3S and 2S/3f 2x each.

d) 2B/3S and 2S/3B 2x each.

3. Formation training. Trening formacjami (20')

a) Playing out from the back I phase. Wyprowadzenie I faza

(I- Pałi, Lewy, Świst, Kuba i Erwin; II- Kamil, Świst, Kuba, Gała)

- Rondo 4v2. Dziadek 4v2

Rondos are a positional based with an overload of Players. We aren't encouraging just to keep possession. We want to educate Players on positions to take up in order to penetrate the opposition and advance up the pitch. We need to understand when to penetrate and when to keep possession. With 2 Defenders we try and educate Players to recognise the positions which create the best passing lines.

Dziadki uczą nas, w jaki sposób wykorzystać przewagę w ataku. Nie namawiamy do bez sensowneho utzymywania się przy piłce bez celu. Kształcimy Zawodników, żeby poznali, jak ustawić się, żeby spenetrować Przeciwników i zdobywać pole. Musimy zrozumieć, kiedy utrzymujemy się przy piłce, a kiedy penetrujemy. W dziadkach z 2 Obrońcami uczymy Zawodników rozpoznawać, jakie pozycje na boisku znaleźć, żeby stowrzyć linie do podania.

1- Doesn't penetrate as it is played in front of the Defenders. This pass if made, when it should be will unbalance the Defenders changing the angle creating gaps and opportunities to penetrate. In Spain it;s called "La Pausa" which means "The Pause" where Players wait for the right moment to penetrate.

Podanie to nie penetruje, ponieważ podanie następuje przed Obrońcami. Jeśli podanie wykonujemy we właściwym momencie i tempie może wytrącić z równowagi i stwarza luki i możliwości, żeby spenetrować linię. W Hiszpanii nazywamy takie podanie "La Pausa", czyli po prostu "Pauza", gdzie Zawodnicy czekają na właściwy moment do penetracji.

2- Around the Defence, but w/o penetrating. This moves the ball up the field and attemps to secure possession in the advanced areas to then look for opportunities and moments to penetrate.

Wokół Obrony, ale bez penetracji. Z piłką zdobywamy pole i wyżej szukamy możliwości i momenty do penetracji.

3- The penetrative pass. We learn when to pass so the timing and how Players should support the ball and take up positions to receive from their teammates.

Podanie penetrujące. Uczymy się, kiedy wykonać takie podanie, więc timing, jak również, w jaki sposób Zawodnicy powinni wesprzeć Zawodnika z piłką ustawiając się, tak żeby otrzymać piłkę.

* So this week we will try and develop an understanding on when to pass and how to move and recieve in appropriate areas.

Więc w tym tygodniu próbujemy rozwijać wiedzę na temat, kiedy podać piłkę i jak się ustawić, żeby we właściwym miejscu przyjąć piłkę.

- 4v3

30x25m

* Can always play back to the GK. Zawsze można przez Br zagrać.

* Get past end line with the ball. Przeprowadzić piłkę przez linię końcową.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2nd and 3rd phase of attack. II/III Faza ataku.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2nd and 3rd phase of attack. II/III Faza ataku.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2nd and 3rd phase of attack. II/III Faza ataku. Create Video:

2nd and 3rd phase of attack. II/III Faza ataku. (10 mins)

b) 2nd and 3rd phase of attack. II/III Faza ataku

Our 2nd and 3rd phases depend on who brings the ball into that phase. Nasza II i III faza ataku zależy od tego, kto wprowadza piłkę w tę fazę:

-> If it's the CB or DM, then the CM goes wide and the SC closest makes a move. Jeśli ŚO lub DP, to ŚP idzie na bok i ruch do piłki robi N bliższy.

-> If it's the CM, then the SC furthest away makes a move. Jeśli ŚP, to dalszy N robi ruch.

* Timing. TEMPO; * Body position (do we want a pass into feet or go long?). USTAWIENIE CIAŁA (na krótko, na długo); * Open passing lanes. USTAWIENIE W SENSIE SZUKANIA OTWARTYCH LIN PODAŃ.

(I Buła, Berbi, Pała, Kuba, Krachu i Dawid; II Kewcio (Mular), Marek (Przybysz), Kuba, Dorszu, Bolo (Krachu), Szymon, Kubiak)

Option number 1, always a cross and occupy zones in the 18 yard box. Opcja nr 1 zawsze do wrzutki i ustawienie w "16" przypomnieć.

Option number 2, always SC goes 1v1. Opcja nr 2 zawsze N sam na sam.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back 6v4/5/6. Wyprowadzenie piłki 6v4/5/6.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back 6v4/5/6. Wyprowadzenie piłki 6v4/5/6.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back 6v4/5/6. Wyprowadzenie piłki 6v4/5/6. Create Video:

Playing out from the back 6v4/5/6. Wyprowadzenie piłki 6v4/5/6. (10 mins)

4. Formation training. Trening formacjami (15')

a) Playing out from the back 6v5. Wyprowadzenie piłki 6v5.

Quick passes. Szybkie podania.

(I Buła, Lewy, Pałi, Berbeć, Świst, Erwin lub Kuba; II Kewcio (Mular), Kuba (Przybysz), Kamil, Świst, Marek, Gała ).

6v5 (3-2).


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Shooting in 4's. Strzelba w 4.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Shooting in 4's. Strzelba w 4.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Shooting in 4's. Strzelba w 4. Create Video:

Shooting in 4's. Strzelba w 4. (5 mins)

b) Shooting in 4's. Strzelba w "4" (15')

(I Erwin lub Kuba, Pała, Krachu, Dawid; II Gała, Dorszu, Szymon, Bolo (Krachu)).

Bibs in hand the Players who are combining. SC and CM duoble up as FB. Fewer attempts but quicker. Koszulki w rękach, Ci co ćwiczą. N i ŚP robią za BO. Mniej powtórzeń, ale wysokie tempo.

1- Play into underlapping CM (SHOW THAT YOU CAN PASS THE BALL TO THAT CM STRAIGHT AWAY AND HE CAN COMBINE WITH THE FB OR PLAY THE OTHER SC IN!!). Podanie do ŚP, który schodzi w boczny sektor (POKAZAĆ, ŻE MOŻE BEZPOŚREDNIO DO NIEGO PODAĆ I MAŁA GRA Z BO LUB PODANIE DO DRUGIEGO N SAM NA SAM!!)

2- Play into 2nd CM, who can play the ball out wide to the CM or to one of the SC. Podanie do drugiego ŚP, kto może zagrać piłkę do ŚP na bok lub do któregoś N.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Middle press to pressing or falling back. Średni press do wysokiego lub niskiego.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Middle press to pressing or falling back. Średni press do wysokiego lub niskiego.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Middle press to pressing or falling back. Średni press do wysokiego lub niskiego. Create Video:

Middle press to pressing or falling back. Średni press do wysokiego lub niskiego. (15 mins)

5. Middle press to pressing or falling back. Średni press do wysokiego lub niskiego (15')

Always a slight press to Player on the ball. Zawsze lekki press Zawodnika z piłką.

-> Pressing triggers or pressing traps (all the team, communication). 1v1 in the offensive half or double up, tripple up and the rest catch the free Players around the ball (CB and FB anticipation). Momenty do pressu lub pulapka (cAŁY ZESPÓŁ, KOMUNIKACJA). 1v1 w ofensywnej części lub podwojenie, potrojenie i inni łapią wolnych Zawodników wokół piłki; ancytypacja ŚO i BO).

-> Fall back to a 4-5-1 or 4-4-2. Baza 4-5-1 (Przećwiczyć przejścia OP i ŚP, jak piłka przegrana) lub 4-4-2 (OP i ŚP łapią ŚO, a N BO)? WYDAJE MI SIĘ, ŻE:

* JAK 3 WYPROWADZA TO 4-5-1 I KAŻDY ŚP MA KOGO KRYĆ;

* JAK 2 WYPROWADZA TO 4-4-2 I OP I ŚP MAJĄ SWOICH ŚO.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Goal kick. 5.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Goal kick. 5.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Goal kick. 5. Create Video:

Goal kick. 5. (20 mins)

6. Goal kick. "5" (10')

DO WE KNOW WHY WE'RE DOING THIS? WIEMY CZEMU TO ĆWICZYMY?

? CB to take because of better long pass? ŚO bije, bo lepsze dłuższe podanie?

* GK body position or scan. Br ustawienie ciała lub skan.

* Every Player involved in the 1st phase (GK and CB plus DM) scan the pitch before the goalkick to look for ways out. Każdy Zawodnik uczestniczący w I fazie (Br, ŚO i DP), skanują boisko przed "5" i szukają wyjścia.

- if we have an overload, look to exploit it. Jeśli mamy przewagę, nasza mądrość w tym, żeby wykorzystać ją,

- if it's a 1v1 and WE DON'T WANT TO RISK IT (the Opposition is better than us and organized), then look for the long ball and 2nd's. Jeśli mamy 1v1 wszędzie i NIE CZUJEMY SIĘ PEWNI (Zespół Przeciwny jest lepszy, silniejszy, zorgaznizowany), to dłuższe podanie i spady.

7. Throw ins. Auty (10')

1st and 2nd phase. I i II faza.

CM behind the ball. Not too many Players in the 10x10 (15x15 depending on the thrower). ŚP za linią piłki i nie za dużo nas w polu 10x10m (15x15 w zależności od rzucającego).


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Long ball from the 1st phase. Długie podanie z pierwszej fazy.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Long ball from the 1st phase. Długie podanie z pierwszej fazy.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Long ball from the 1st phase. Długie podanie z pierwszej fazy. Create Video:

Long ball from the 1st phase. Długie podanie z pierwszej fazy. (15 mins)

8. Long ball from the 1st phase or 2nd phase. Długie podanie z pierwszej fazy lub II fazy (15')

Each Player has 2 passes. One to the SC for a 1v1 and the other to the FB for a cross and finish. Każdy Zawodnik ma 2 podania. Jeden do N, który kończy akcję 1v1. Drugie podanie do BO, który wrzuca piłkę drugiemu N.


Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button